Laatu ja kestävyys luomumatkailussa

 

ECEAT edistää ympäristövastuullista matkailua. Siksi myös laatuvaatimuksemme painottuvat ekologiseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Verkostoon kuuluvien matkakohteiden tulee omassa toiminnassaan täyttää kriteerit, jotka liittyvät seuraaviin kestävyyden osa-alueisiin:

 • Luomutuotannon tukeminen ja luomutuotteiden käyttö
 • Vesien suojelun huomioiminen toiminnassa
 • Energian säästäminen ja uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön käyttö
 • Jätemäärän minimointi ja jätteen tehokas kierrätys
 • Energiaa säästävä ja kulttuuriympäristöä kunnioittava uudisrakentaminen
 • Vierailijoiden neuvonta ja tiedotus kestävyyteen liittyen
 • Julkisen liikenteen ja vähäpäästöisen liikkumisen suosiminen
 • Luonnonsuojelu ja elinympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen
 • Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vaaliminen
 • Paikallistalouden ja alueellisen yhteistyön tukeminen ja hyödyntäminen
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen laatuvaatimusten mukaisesti

ECEAT Suomi ry:n laatuvaatimukset pohjautuvat kansainvälisen kattojärjestön ECEAT Internationalin vaatimuksiin. Joiltakin osin kriteereitä on sovellettu Suomen oloihin paremmin sopiviksi. Laatuvaatimukset on päivitetty kesällä 2018.

Vaikka laatukriteerit painottuvat ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen, on jäsenyritysten täytettävä myös yleiset, turvallisuuteen ja palvelujen laatuun liittyvät vaatimukset.

Laadunarvioinnissa käytetään apuna matkakohteen ylläpitäjän itsearviointia ja omaseurantaa, avointa tiedottamista toiminnasta sekä matkailijoilta saatua palautetta. Myös ECEAT:in edustajat tekevät ajoittain tarkastusvierailuja matkakohteissa.

ECEAT Suomi ry tukee verkoston jäseniä laadun ja kestävyyden kehittämisessä tiedottamalla ja neuvomalla. Jokaisessa matkakohteessa tulee olla nähtävillä ECEAT:in laatutodistus osoituksena sitoutumisesta ECEAT:in laatuvaatimuksiin.

Huomio. 1.8.2018 jälkeen verkostoon liittyvillä matkakohteilla on voimassa uudistetut laatuvaatimukset, jotka ovat tiukentuneet entisistä. Aivan jokaista vaatimusta ei tarvitse täyttää, vaan kokonaisuus ratkaisee. Yhdistys arvioi laatu- ja kestävyyskyselyn vastausten perusteella jäsenehdokkaan sopivuuden ECEAT Suomi ry:n matkakohteeksi.

Vanhat jäsenyritykset saavat siirtymäajan: heillä vanhat laatuvaatimukset ovat voimassa kevääseen 2019 saakka.

Laatu ja kestävyys luomumatkailussa
Matkakohteiden yleiset laatuvaatimukset
Luonnon monimuotoisuus
Kulttuuriperintö ja paikallinen osallistuminen
Ympäristö
Viestintä ja tiedottaminen
Kestävä tulevaisuus
Vanhat laatuvaatimukset