Suomen luomumatkailuyhdistys - ECEAT Suomi ry

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen luomumatkailuyhdistys – ECEAT Suomi ry.

Epävirallisissa yhteyksissä nimestä voidaan käyttää myös muotoja Suomen luomumatkailuyhdistys tai ECEAT Suomi. Kansainvälisessä yhteydessä voidaan käyttää epävirallista nimeä ECEAT Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alue koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää ympäristövastuullisen matkailun yleisiä edellytyksiä, kuten luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia sekä kulttuuriperinnön ja kulttuurimaisemien suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Harjoittaa alaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 • Järjestää keskustelu-, seminaari- ja koulutustilaisuuksia.
 • Järjestää retkiä sekä jäsenilleen opintomatkoja.
 • Kuuluu jäsenenä ECEAT International -järjestöön (ECEAT = European Centre for Ecological and Agricultural Tourism).
 • Tekee yhteistyötä kattojärjestönsä ECEAT Internationalin ja sen jäsenten kanssa sekä osallistuu järjestön kansainvälisiin kokouksiin.
 • Tekee yhteistyötä muiden luomuviljelyä, ympäristönsuojelua, kulttuuriperinnön säilyttämistä ja kestävää matkailua tukevien järjestöjen ja tahojen kanssa.
 • Toimii jäsenistönsä yhteistyöelimenä ja etujärjestönä luomumatkailun edistämisessä.
 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • Kerätä jäsenmaksuja.
 • Järjestää maksullisia huvitilaisuuksia.
 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
 • Toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 • Hakea avustuksia ja rahoitusta yhdistyksen toimintaa tukevien hankkeitten toteuttamiseen.
 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, tukijäseniä ja kunniajäseniä.

Kaikkien jäsenten on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. Varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja tukijäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Varsinaiset jäsenet voivat olla yrittäjäjäseniä tai henkilöjäseniä.

Yrittäjäjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa matkailutoimintaa, ja jolla on voimassaoleva yhteistyösopimus yhdistyksen kanssa. Henkilöjäsen voi olla yksityinen henkilö, joka toimii aktiivisesti yhdistyksessä tai sen säännöissä mainituilla aloilla.

Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Tukijäseneksi voi liittyä kuka tahansa oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka pitkäaikaisella ja ansiokkaalla toiminnallaan on esimerkillisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- tai jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, kannatusjäseniltä ja tukijäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksun lisäksi syyskokouksen päättämä liittymismaksu. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista.

Alennusta jäsenmaksusta voidaan myöntää hallituksen päätöksellä työttömyyden, opiskelun, terveydentilan tai muun vastaavan syyn perusteella sekä kesken vuoden liittyvälle varsinaiselle jäsenelle.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi mutta enintään viisi muuta varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi halutessaan pitää kokouksen myös puhelimitse tai yksimielisellä päätöksellä internetin välityksellä.

Hallitus voi tarvittaessa palkata yhdistykselle toiminnanjohtajan tai muita työntekijöitä toteuttamaan yhdistyksen käytännön toimintaa. Hallituksen jäsenten palkkioista ja muista korvauksista päätetään joko varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle, siten että tämä voi kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä jonkun edellä mainitun kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja tukijäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen jäsen voi myös äänestää kokouksessa esitetyn valtakirjan avulla.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat
 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat
 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään tammikuun 15. päivään mennessä, tai syyskokouksessa päättämistä varten elokuun 15. päivään mennessä niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt nämä säännöt 27. huhtikuuta 2005. Perustavassa kokouksessa 16. helmikuuta 2005 hyväksyttyihin sääntöihin tehtiin yhdistysrekisterin vaatimat muutokset.