Vanhat laatuvaatimukset”ECEAT Suomi ry päivitti matkakohteiden laatuvaatimukset kesällä 2018. Täältä löytyvät tätä aiemmin luomumatkailuverkoston jäseniksi liittyneiden yritysten kriteerit, jotka ovat voimassa vanhoilla jäsenillä kevääseen 2019 asti.”

 

EKOLOGISEN JA KULTTUURISEN KESTÄVYYDEN
vaatimukset ECEAT Suomen matkakohteille (vanhat jäsenet)

ECEAT International on sopinut yhteisistä perusvaatimuksista, jotka kaikkien jäsenmaiden majoitusyritysten ja matkakohteiden on täytettävä, jotta ne voivat olla mukana yhteisessä markkinoinnissa.

Laatuvaatimukset painottuvat ekologiseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Tarkoitus ei ole tasapäistää rikasta majoitustarjontaa, vaan taata matkailijoille tietty perustaso. Kulttuurien, lakien ja olosuhteiden erilaisuuden vuoksi jokainen jäsenmaa voi kuitenkin asettaa omille jäsenyrityksilleen myös lisävaatimuksia. ECEAT Suomella on muutamia omia lisäsuosituksia.

Laadunarvioinnissa käytetään apuna majoituskohteen omistajan itsearviointia sekä matkailijoilta saatua palautetta. Myös ECEAT:in edustajan tarkastusvierailut ovat mahdollisia.

Kestävyyden perusvaatimukset toimivat myös pohjana pohjana pian valmistuvalle laatujärjestelmälle. Pääosin internetissä toimiva järjestelmä kannustaa yrittäjiä arvioimaan ja kehittämään majoituskohteensa ja toimintansa kestävyyttä sekä auttaa matkailijoita löytämään omia toiveitaan parhaiten vastaavat kohteet.

MATKAILIJAT

1. ympäristöön liittyvän tiedon tarjoaminen matkailijoille

kunkin matkakohteen ”ekologinen status” osoitetaan ECEAT:in todistuksella.

todistuksen myöntää laadusta vastaava kansallinen järjestö (Suomessa ECEAT Suomi ry), jolta matkailija voi pyytää lisätietoja

todistus on määräaikainen – matkailija voi tarkastaa todistuksen voimassaolon

matkailijoille tarjotaan tietoa paikallisesta luonnosta, luomuviljelystä ja kulttuurista, mikä lisää ymmärtämystä ja kunnioitusta näitä kohtaan (esim. esitteet, opaskirjat, opastetut retket, luomupalveluluettelot jne.)

matkailijoita tiedotetaan siitä, minkälainen toiminta on ekologisesti kestämätöntä (esim. harvinaisten kasvien kerääminen, uhanalaisista lajeista valmistettujen matkamuistojen valmistaminen tai ostaminen; sääntelemätön metsästys ja kalastus)

ECEAT:in laatuvaatimusten tulee olla pyynnöstä matkailijoiden nähtävillä

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

Matkakohteessa ollaan halukkaita keskustelemaan matkailijoiden kanssa ekologisesta kestävyydestä

MAATALOUS

2. Ympäristöystävällisen maatalouden tukeminen

kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä puutarhassa, pelloilla eikä kasvihuoneessa (voidaan sallia vain poikkeustapauksissa)

väkilannoitteita ei käytetä (eräitä poikkeuksia voidaan sallia siirtymäkaudella luomutuotantoon)

matkakohteessa panostetaan eläinten hyvinvointiin, hyvään kohteluun ja luontaiseen käyttäytymiseen

ruokapalveluita tarjoavissa yrityksissä käytetään ainakin osaksi luomutuotteita

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

tuotannossa ei käytetä geenimanipuloituja tai peitattuja siemeniä

ruokapalveluja tarjoavassa matkakohteessa on vähintään kaksi luomutuotetta jokapäiväisessä käytössä (= Portaat luomuun -järjestelmän alin taso)

ruokapalveluissa ei käytetä geenimanipuloituja elintarvikkeita

itsepalvelumökeissä on oltava nähtävillä alueen luomupalveluluettelo (jos on olemassa)

3. Veden ja energian käyttö säästeliäästi ja tiedostavasti/vastuullisesti

matkakohteessa pyritään säästämään vettä ja energiaa sekä käyttämään uusiutuvia energialähteitä (paikallisten olosuhteiden mukaisesti)

liinavaatteet vaihdetaan vain asiakkaan pyynnöstä

matkakohteessa ei ole vuotavia hanoja ja vesijohtoja

matkailijoiden saatavilla on tietoa ympäristöä säästävästä ja vastuullisesta veden, energian ja muiden luonnonvarojen käytöstä (esim. infotaulut, -lehtiset ja neuvonta)

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

matkakohteessa käytetään pääosin bioenergiaa (puu, hake, pelletti, maalämpö tms.) tai vihreää sähköä (Ekosähkö-, Hyötytuuli-, Norppa- tms. sopimus tai oma tuotanto)

matkakohteessa käytetään pääosin ekologisia pesu- ja puhdistusaineita

4. Ekologinen rakentaminen

matkakohteessa halutaan investoida kestävään rakentamis- tai huoltoteknologiaan

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

rakennuksia ylläpidetään riittävässä kunnossa eikä niiden anneta anneta rappeutua.

rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa pyritään soveltamaan perinteisiä työtapoja ja materiaaleja (kotimainen puu, savi, olki, tiili tms.)

uudisrakennukset rakennetaan perinteen ja ympäristön ehdoilla

5. Jätemäärien vähentäminen

matkakohteessa noudatetaan kansallisia jätehuoltoon liittyviä lakeja

matkailijoille tarjotaan mahdollisuus kiinteän jätteen lajitteluun (paikallisten olosuhteiden mukaan)

matkakohteessa noudatetaan kansallisia jätevesien käsittelyyn liittyviä lakeja

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

matkakohteessa pyritään vähentämään jätemääriä (esim. kertakäyttötavaroiden ja turhien pakkausten minimointi)

biojäte kompostoidaan tai toimitetaan biojätekeräykseen

biojäte ja muu hyötyjäte lajitellaan ja hyötyjäte pyritään kierrättämään (lajittelu paikallisten olosuhteiden mukaan)

ongelmajätteet toimitetaan keräykseen (pakollinen)

6. Ekologinen liikkuminen

julkisia ja ekologisia kuljetusmuotoja tuetaan aktiivisesti (ilmoitustaululla vähintään bussien aikataulut, tiedot lähimmästä polkupyörien vuokrauspisteestä jne.)

jos matkakohde tarjoaa retkiä/urheilumahdollisuuksia, nämä ovat ensisijaisesti ekologisia (pyöräily, retkeily, ratsastus, melonta, soutu jne.)

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

omalla autolla saapuvat maksavat palveluista normaalin hinnan ja julkisilla kulkuneuvoilla, pyörällä tms. saapuville annetaan jokin tilakohtainen etu (esim. ilmainen aamiainen, alennus majoitushinnasta, ylimääräinen saunavuoro, nouto bussipysäkiltä tms.)

LUONTO

7. Majoituskohteiden omistajat toimivat aktiivisesti paikallisen maiseman, elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi

matkakohteessa tarjotaan aktiviteetteja, jotka eivät häiritse luonnonvaraisia lajeja ja niiden normaalia käyttäytymistä (meteli, lähestyminen jne.). Myös matkailijoiden on vältettävä häiritsemästä ympäristöä omalla toiminnallaan.

matkakohteessa vältetään paikallisen eläimistön ja kasviston vahingoittumista kestämättömällä kulutuksella (maaperän kuluminen yms.)

maatilaa/puutarhaa/leirintäaluetta hoidetaan ympäristöystävällisesti ja paikallista eläimistöä ja kasvistoa kunnioittaen

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

luonnonsuojelualueille/arvokkaisiin kohteisiin ei ohjata häiriötä tuottavaa toimintaa

lintujen pesimäaikainen häiriö minimoidaan

alueella olevia vesistöjä suojellaan suojavyöhykkeiden avulla (rannat, lammet, purot, joet, suot ym.)

KULTTUURI

8. Aktiivinen osallistuminen kulttuuriperinnön säilyttämiseen

uudisrakennuksissa ja korjaustöissä kunnioitetaan perinteisiä rakennustekniikoita ja tyyliä

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

kulttuurisesti merkittäviä rakennuksia pyritään säilyttämään

matkailijoita tiedotetaan paikallisista kulttuurinähtävyyksistä ja –tapahtumista

9. Aktiivinen vaikuttaminen paikalliseen talouteen ja yhteistyöhön

matkakohteen omistajat ovat halukkaita käymään ostoksilla paikallisissa kaupoissa ja/tai tekemään yhteistyötä paikallisten tuotteiden tai palveluiden tuottajien kanssa

jos matkakohteessa tarjotaan ruokaa, maataloustuotteita, matkamuistoja jne., ne ovat ensisijaisesti paikallisesti tuotettuja

SUOMEN LISÄSUOSITUKSET

matkakohteessa pyritään suosimaan paikallista työvoimaa, tuotteita ja alihankkijoita

TULEVAISUUS

10. Ympäristöystävällisyyden lisääminen ja avoimuus ottaa vastaan uusia ajatuksia ja kehityssuuntia

ECEAT Suomi ja myös tuleva laatujärjestelmä kannustavat majoituskohdetta parantamaan vähitellen ekologista ja kulttuurista kestävyyttään

 

 

TEKNISET PERUSVAATIMUKSET
ECEAT Suomen majoituskohteille

ECEAT Internationalin tekniset laatuvaatimukset on kehitetty niille jäsenmaille, joissa ei ole virallista, koko maan kattavaa ja sen kaikkia majoituspalveluita tarjoavia yrityksiä koskevaa pakollista teknistä laatuluokittelua, tai joissa virallista luokittelua ei voida käyttää.

Suomessa noudatetaan ECEAT:in teknisiä laatuvaatimuksia.

Laatuvaatimusten noudattamista voidaan seurata joko itsearvioinnin tai ulkopuolisen tarkastajan avulla. Arviointitapa riippuu jäsenmaasta ja sen käytännöistä. Suomessa laatua valvotaan toistaiseksi pääosin omavalvonnan ja matkailijoilta saadun palautteen avulla. Myös tarkastuskäynnit ovat mahdollisia.

Jotta majoituskohteelle voidaan myöntää ECEAT Suomen ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden laatutodistus, on sen täytettävä myös seuraavat tekniset vaatimukset:

kaikkien majoitustyyppien yhteiset perusvaatimukset

huoneiden perusvaatimukset (jos tarjolla majoituskohteessa)

majoitustyyppikohtaiset perusvaatimukset (leirintäalueet, ateriapalveluja tarjoavat majoituskohteet sekä itsepalveluperiaatteella toimivat majoituskohteet)

1. MAJOITUSKOHTEIDEN YHTEISET PERUSVAATIMUKSET

Lakisääteiset perusvaatimukset

Majoituskohteen omistajan tulee noudattaa kansallisia lakeja seuraavissa asioissa:

vieraiden kirjaaminen, jos laki tätä edellyttää

palontorjunta- tai paloturvallisuuslakien noudattaminen (savunilmaisimet, sammuttimet)

rakennusturvallisuuslakien sekä elintarvike- ja hygienialakien noudattaminen

turvallinen juomavesi

jätehuoltoon ja jätevesihuoltoon liittyvä lainsäädäntö

ECEAT:in kansallinen järjestö voi myöntää todistuksen ainoastaan laillisesti perustetulle yritykselle, joka on rekisteröity maan veroviranomaisten edellyttämällä tavalla.

majoituskohteen omistaja huolehtii toimista, joilla estetään eläintautien leviäminen matkailijoiden välityksellä

Muut perusvaatimukset

1.1. TAVOITETTAVUUS

Majoituskohteen on oltava löydettävissä tiekartan ja kohteen tarjoaman lisätiedon perusteella.

1.2. VIERAANVARAISUUS

Majoituskohteen omistajan/ylläpitäjän tulee:

olla vieraanvarainen ja ystävällinen matkailijoille ja pystyä luomaan miellyttävä ilmapiiri

ryhtyä toimiin matkailijan ilmoittaessa muiden vieraiden, kiusallisen melun tai saasteen aiheuttamasta häiriöstä

huolehtia kohteen ja sen välittömän ympäristön siisteydestä

Majoituskohteen omistaja/ylläpitäjä ei saa:

osoittaa matkailijoiden uskontoon, ihonväriin tai sukupuoliseen suuntautuneisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja

ottaa vastaan useampia matkailijoita kuin mistä selviytyy

1.3. ASIANMUKAISEN TIEDON TARJOAMINEN MATKAILIJOILLE

Seuraavien tietojen tulee olla selkeästi matkailijoiden nähtävillä:

kaikki hinnat selkeästi paikallisessa valuutassa ja euroina

luettelo tarjotuista ylimääräisistä palveluista ja aktiviteeteista

talon säännöt

tietoa ympäristöstä sekä alueen kartta

tietoa alueen julkisista kulkuneuvoista

hätänumerot (lääkäri, poliisi, paloasema)

todistus ECEAT Suomen laatuvaatimusten täyttämisestä

kopio ECEAT Suomen laatuvaatimuksista (pyynnöstä matkailijoiden käytettävissä)

1.4. TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

ensiapupakkaus on oltava helposti matkailijoiden saatavilla

majoituskohteen omistaja/pitäjä varoittaa matkailijoita talon ja ympäristön mahdollisista, etenkin lapsiin kohdistuvista vaaratekijöistä (koirat, kuopat, ojat jne.)

majoituskohteen omistaja/pitäjä ryhtyy toimiin, joilla estetään kohteen eläinten käyminen matkailijoiden kimppuun

majoituskohteen omistaja/pitäjä tarjoaa riittävät järjestelyt matkailijoiden omaisuuden turvaamiseksi (esim. lukot huoneiden ovissa, turvallinen pysäköintialue autoille/polkupyörille jne.)

2. HUONEIDEN PERUSLAATUVAATIMUKSET
jos tarjolla majoituskohteessa

Huoneet

huoneiden tulee olla kuivia, homeettomia ja raikkaita ja niissä tulee olla päivänvaloa

huoneissa tulee tarvittaessa olla lämmitysmahdollisuus

huoneissa tulee olla valot (jos sähkövaloa ei käytettävissä, tästä tulee ilmoittaa matkailijoille)

Oleskelutila

oleskelutilassa ei ole pysyviä vuodepaikkoja

oleskelutilassa on oltava pöytä sekä tuoleja vuodepaikkojen määrää vastaavasti

Makuuhuone

makuuhuoneessa tulee olla kunnon vuoteet, lakanat, peitot ja tyynyt

vuoteen vähimmäismitat ovat 190 x 80 (1 h vuode) and 190 x 140 (parivuode)

vuoteet ovat vähintään 20 cm lattiatason yläpuolella

patjan on koostuttava yhdestä osasta ja oltava tasainen ja tukeva

telttasänkyjä, sohvia jne. ei tule käyttää pysyvinä vuoteina

lisähuopia on oltava tarjolla kylmän sään varalta

Jos huone on seuraavia mittoja pienempi, tästä tulee tiedottaa matkailijoille:


5 m² vuodetta kohden, korkeus 2,20 m
7 m² parivuodetta kohden, korkeus 2,20 m
7 m² kerrossänkyä kohden, korkeus 2,20 m

käytettävissä tulee olla lukulamppu

huoneessa on oltava vaatekaappi tai hyllyjä ja ripustustilaa vaatteille sekä ripustimia

huoneessa on oltava verhot tai kaihtimet

lakanat vaihdetaan aina uusien vieraiden saapuessa

huoneiden välillä ei saa olla kulkuyhteyksiä

3. MAJOITUSTYYPPIKOHTAISET PERUSVAATIMUKSET

3.1. LEIRINTÄALUEIDEN PERUSVAATIMUKSET

SOPIVA ALUE

teltta-alueen tulee olla tasainen ja kivetön

leirintäalueelle ei päästetä koti- eikä maatilan eläimiä (muussa tapauksessa tästä tulee ilmoittaa selkeästi ja mahdollisten vaarojen välttämiseksi on ryhdyttävä toimiin)

jätteiden ja jäteveden sijoituspaikat on osoitettava selkeästi

jos käytettävissä oleva tila ei vastaa vähimmäismittoja, tästä on tiedotettava selkeästi matkailijoille (perheteltan, matkailuauton tai asuntovaunun vähimmäistila on 50 m² , pikkuteltan 25 m² )

HYVÄKSYTTÄVÄT PESU- JA WC-TILAT

pesu- ja wc-tilojen käyttö ei häiritse muita matkailijoita

tilat ovat vaivattomasti käytettävissä vuorokauden ympäri

suihkuissa ja käymälöissä on oltava suljettavat ovet

3.2. PERUSVAATIMUKSET RUOKAPALVELUJA TARJOAVILLE MAJOITUSKOHTEILLE

VIIHTYISÄ RUOKAILUTILA

soveliaan ruokailutilan on oltava matkailijoiden käytettävissä ennen ateriaa, sen aikana ja sen jälkeen. Tarkoitukseen voidaan käyttää myös kerho- tai olohuonetta.

puhtauteen kiinnitetään erityishuomiota (pöytä, pöytäliinat jne.)

HYVÄLAATUINEN RUOKA

ateriat ovat hyvälaatuisia ja riittävän tukevia sekä sisältävät tuoreita tuotteita

paikallisia (maatalous)tuotteita on käytettävä, jos näitä on saatavilla

3.3. ITSEPALVELUMAJOITUKSEN PERUSVAATIMUKSET

TARJOTTU VÄLINEISTÖ

Matkailijoiden käytettävissä tulee olla:

ruokailuvälineet (veitsi, lusikka, haarukka, teelusikka), lautanen (syvä ja tavallinen) sekä lasi ja muki jokaiselle matkailijalle

ruoan kylmäsäilytystilat, hella, vesikattila tai sähköinen vedenkeitin, allas ja kylmävesipiste, kattiloita kansineen, paistinpannu, kulho, terävä veitsi, kauha, korkinavaaja, leikkuulauta, siivilä, tiskiharja, tiskirätti ja roskakori

asianmukaiset siivousvälineet

maadoitettu pistorasia (jos sähköä ei ole, tästä tulee tiedottaa matkailijoille)

Laatu ja kestävyys luomumatkailussa
Matkakohteiden yleiset laatuvaatimukset
Luonnon monimuotoisuus
Kulttuuriperintö ja paikallinen osallistuminen
Ympäristö
Viestintä ja tiedottaminen
Kestävä tulevaisuus
Vanhat laatuvaatimukset